Privacyverklaring

25-05-2018

Contactgegevens:

De pixelcentrale
Adres: Helmhout 40 8502 AE , Joure
Telefoonnummer: 0513 856 957
E-mail: info@pixelcentrale.nl
Website: https://pixelcentrale.nl

Deze privacyverklaring geeft een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij deze verzamelen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De pixelcentrale neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen ons best om de gegevens die je ons verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
BTW-nummer van klanten buiten Nederland
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pixelcentrale.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De pixelcentrale verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je desgevraagd informatie toe te sturen.
Om de website te beveiligen wordt het IP-adres opgeslagen, zodat bij eventueel misbruik een IP-adres kan worden geblokkeerd.
De pixelcentrale verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De pixelcentrale neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar bijvoorbeeld een medewerker van De pixelcentrale tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De pixelcentrale bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet-en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De pixelcentrale verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De pixelcentrale blijft verantwoordelijk. Het gaat hierbij om bedrijven als bijvoorbeeld de hostingprovider die zorgt voor de e-mailvoorziening en hosting van de website en een bedrijf waarbij wij de online boekhouding hebben ondergebracht.

 

Cookies en logs

De pixelcentrale plaatst alleen functionele cookies op de website en geen cookies van third-party organisaties. De website genereert wel automatisch logbestanden van gebruikers. Hierbij worden IP-adressen opgeslagen, browsergegevens, besturingsgegevens, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens worden gebruikt om het functioneren van de website te kunnen monitoren en eventueel misbruik tegen te gaan. Deze logbestanden worden elke maand automatisch verwijderd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De pixelcentrale en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pixelcentrale.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De pixelcentrale wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De pixelcentrale neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om je privacy te beschermen gebruiken wij bijvoorbeeld beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pixelcentrale.nl.

 

Internetsites van derden

De pixelcentrale kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. De pixelcentrale is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. De pixelcentrale raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.